പ്രസവശേഷമുള്ള ഡിപ്രഷനുകളെ എങ്ങനെ നേരിടാം ?

പ്രസവശേഷം സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന കടുത്ത വിഷാദ രോഗമാണ് പോസ്റ്റ്പാര്‍ട്ടം ഡിപ്രഷന്‍