എന്താണ് ഹെഡ് ആന്‍ഡ്‌ നെക്ക് ക്യാൻസർ?


വായ, തൊണ്ട, മൂക്ക്, തുപ്പല്‍ ഗ്രന്ഥി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഈ ക്യാൻസർ ആദ്യം പിടിപെടുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഹെഡ് ആന്‍ഡ്‌ നെക്ക്  ക്യാൻസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്‌

Video Top Stories