'ഞങ്ങളുടെ പുരോഗമനം ഇങ്ങനാണ്'; കാണാം കവർ സ്റ്റോറി

Dec 18, 2021, 10:15 PM IST

ഈ നാട്ടിൽ പെണ്ണായി ജീവിക്കാൻ വലിയ പാടാണ്, ഒന്നുകിൽ സ്നേഹിച്ച് നക്കിക്കൊല്ലും, അല്ലെങ്കിൽ പകകൊണ്ട് കുത്തിക്കൊള്ളും. ഇതിൽനിന്ന് രക്ഷപെടാൻ എന്താണൊരു വഴി?

Video Top Stories