അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണഘടന നൽകുന്ന അവകാശമാണ്; അതിനെ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത്

മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കൂച്ചുവിലങ്ങിടാന്‍ ഏത് ഭരണകൂടത്തിനും എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും തോന്നാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിനെ ചെറുക്കുക എന്നതാണ് ജനങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടത് ; കാണാം കവര്‍ സ്‌റ്റോറി


 

Video Top Stories