അടച്ചുപൂട്ടല്‍ കാലത്തും രോഗികള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെ? കാണാം കവര്‍സ്‌റ്റോറി

കൊവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഗംഭീരമാക്കിയ കേരളം കൊവിഡിനെ നിയന്ത്രിച്ചോ? അടച്ചുപൂട്ടല്‍ കാലത്തും രോഗികള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെ? കാണാം കവര്‍സ്‌റ്റോറി...
 

Video Top Stories