കൊവിഡ് കാലത്തെ പറ്റിക്കലുകള്‍;കാണാം കവര്‍‌സ്റ്റോറി

പ്രവാസികളെ കേന്ദ്രം പറ്റിച്ചു; ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മലയാളികളെ കേരളം പറ്റിച്ചു; കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ എല്ലാവരും പറ്റിച്ചു. 


 

Video Top Stories