കൊവിഡ് 19: ഉംറ നിര്‍ത്തി, ഉത്സവങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തി; വേണമെങ്കില്‍ ആചാരവും വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം| കവര്‍ സ്റ്റോറി

കൊവിഡ് 19: ഉംറ നിര്‍ത്തി, മാർപാപ്പയുടെ ദർശനം നിർത്തി,ഉത്സവങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തി; വേണമെങ്കില്‍ ആചാരവും വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം| കവര്‍ സ്റ്റോറി

Video Top Stories