ഇവരുടെ ജനനവും മരണവും ഒരേ ദിവസം

ജന്മദിനത്തില്‍ മരിക്കണമെന്ന് നമ്മളില്‍ ചിലരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുണ്ടായ വളരെ കുറച്ച് പേരെയുള്ളു. അവരില്‍ ചിലരെ അറിയാം....
 

Video Top Stories