അടിപിടിയുണ്ടാക്കാനുള്ള ലൈസന്‍സാണോ കൗമാരം? മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ പറയുന്നത്...


കൗമാരപ്രായത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നതെന്ന് പൊതുവേ നാം പറയാറുണ്ട്. എന്താണ് അതിന് പിന്നിലെ മനഃശാസ്ത്രം?

Video Top Stories