അട്ടപ്പാടിയിൽ വെള്ളംകയറി നശിച്ചത് കിലോക്കണക്കിന് അരിയും ഗോതമ്പും


മഴ ഒന്ന് കുറഞ്ഞപ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളെല്ലാം ഉണ്ടായ ദുരന്തത്തിന്റെ തീവ്രത വിളിച്ചോതുന്നവയാണ്. അഗളിയിലെ ഒരു റേഷന്കടയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഇത്.  
 

Video Top Stories