അറിയാം തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനെ

ഒന്നിലധികം വിശേഷണങ്ങളുള്ള ആനയാണ് ഏറെ ആരാധകരുള്ള തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ. കേരളത്തിലെ ഏകഛത്രാധിപതി പട്ടമുള്ള ഒരേയൊരു ആനയായ രാമചന്ദ്രനെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം.

Video Top Stories