എംഐ ബാന്റ് 4:കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്മാർട്ട് അനുഭവം

ഒരു സ്മാർട്ട് ഫിറ്റ്നസ് ഉപകരണമെന്ന നിലയിലും വാച്ച് എന്ന നിലയിലും പ്രിയങ്കരമായ എംഐ ബാന്റിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് എംഐ ബാന്റ് 4 ഇറങ്ങി. ഇതിന്റെ റിവ്യൂ അണ് ദ ഗാഡ്ജറ്റിൽ

Video Top Stories