മലയാളികളുടെ മരണം 230 കടക്കുമ്പോഴും 'കരുതല്‍' എന്തെന്നറിയാതെ പ്രവാസികള്‍, ഗള്‍ഫ് റൗണ്ടപ്പ്

മലയാളികളുടെ മരണം 230 കടക്കുമ്പോഴും 'കരുതല്‍' എന്തെന്നറിയാതെ പ്രവാസികള്‍.കാണാം ഗള്‍ഫ് റൗണ്ടപ്പ്.

Video Top Stories