കൊവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഹോമിയോ ചികിത്സ തട്ടിപ്പാണോ?

കൊവിഡുമായുള്ള യുദ്ധം ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയിട്ട് ആറ് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. കൊവിഡിനെതിരായ പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ? 

Video Top Stories