ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയില്‍ കൊവിഡ് മരണ നിരക്ക് ഉയരാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ?

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ കൊവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് 13 നാണ്. നൂറാമത്തെ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ആറിനും. മരണം ആയിരത്തിലെത്തുന്നത് ഏപ്രിൽ 29 ന്. ഇന്ത്യയിലെ മരണനിരക്കുകൾ ഉയരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്. കഥ നുണക്കഥ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. 

Video Top Stories