ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പുതിയ കേരള ഗവർണർ

മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കേരള ഗവർണറാകും. അഞ്ച് ഗവർണർമാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനമാണ് രാഷ്‌ട്രപതി ഭവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
 

Video Top Stories