ഒരു മഴക്കാലത്തോടെ രൂപം മാറിപ്പോയ പുത്തുമല

മരങ്ങളും തോടും തോട്ടവും പള്ളിക്കൂടവും ഒക്കെയുള്ള ഒരു മലയോര ഗ്രാമമായിരുന്നു പുത്തുമല. പക്ഷെ  ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല

Video Top Stories