ചുവരും ചാരിനിന്ന അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി കപ്പടിച്ചതെങ്ങിനെ?

ചുവരും ചാരിനിന്ന അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി കപ്പടിച്ചതെങ്ങിനെ? അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ ദേശീയവൈസ് പ്രസിഡന്‍റാക്കിയത് ബിജെപിക്കാർക്ക് ദഹിക്കാതെ പോയോ? കാണാം മലബാര്‍ മാന്വൽ.

Video Top Stories