വയനാട്ടിലെ വിംസ് ആശുപത്രി സര്‍ക്കാരിന് വില്‍ക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍ കച്ചവടക്കണ്ണോ?

വയനാട്ടിലെ വിംസ് ആശുപത്രി സര്‍ക്കാരിന് വില്‍ക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍ കച്ചവടക്കണ്ണോ? കാണാം മലബാർ മാനുവൽ.

Video Top Stories