കൊവിഡ് കാലത്തെ 'അപൂർവ്വ പപ്പടം'; കാണാം മലബാർ മാന്വൽ

കൊവിഡിനെ തുരത്താനുള്ള പപ്പടം വിൽക്കുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിയും വിവാഹാർഭാടം നടത്തി കൊറോണ വിതക്കുന്ന മലയാളിയും....ശാസ്ത്രബോധവും സാമൂഹ്യബോധവും  മാറ്റിവെച്ച് മഹാമാരിയെ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമാൻമാർ..

Video Top Stories