ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സര്‍വ്വകലാശാല സിപിഎമ്മിന്റെ സ്വന്തം ഗുരുകുലമോ ? | Malabar Manual

എം ബി രാജേഷിന്റെ ഭാര്യ മാത്രമല്ല പല പാർട്ടിബന്ധുക്കളും പിൻവാതിലിലൂടെ കയറിപ്പറ്റിയ സർവ്വകലാശാലയാണിത്. ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സർവ്വകലാശാല സിപിഎമ്മിന്റെ സ്വന്തം ഗുരുകുലമാണ്.

Video Top Stories