ഇല്ലായ്മകൾക്കിടയിലും നന്മ വറ്റാതെ ചിലർ; കൊവിഡ് കാലം നന്മക്കാലം കൂടിയാകുമ്പോൾ

കൊവിഡ് കാലത്ത് കേരളം നന്മയുള്ള മനുഷ്യരെക്കൊണ്ട് നിറയുകയാണ്. മനുഷ്യരുടെ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ഇവിടെ പലരും. 

Video Top Stories