ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് കില്ലറാണ് 'റെഡ്മീ കെ20 പ്രോ' - Redmi K20 Pro Review - The Gadgets


 ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ഫോൺ എന്നാണ് "ആൽഫ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ്" എന്ന് ഷവോമി ഓമനപേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന റെഡ്മീ കെ പ്രോയ്ക്ക് നൽകുന്ന വിശേഷണം. കെ എന്നത് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലുകളിലെ കിംഗ് എന്നോ, ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് കില്ലർ എന്നോ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഷവോമി പറയുന്നു...ഈ ഫോണിന്‍റെ അണ്‍ബോക്സിംഗ് റിവ്യൂ ആണ് ദ ഗാഡ്ജറ്റ്സില്‍

Video Top Stories