ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകളെപ്പറ്റിച്ച് നാടുവിട്ട വിജയ് മല്യയുടെ ബിസിനസ് തകർന്നതെങ്ങനെ?

പിശുക്കനായ പിതാവിന്റെ ധൂർത്തനായ പുത്രൻ. ഇന്ത്യൻ മദ്യവിപണി അടക്കി വാണിരുന്ന മദ്യരാജാവ് വിജയ് മല്യ കടക്കെണിയിൽ പെട്ട് നാടുവിട്ടോടിയതിനു പിന്നിലെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന കഥ.

Video Top Stories