ചിറയിൻകീഴിലെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എംഎൽഎ

കൊവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാ​ഗമായി കേരളത്തിലെ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എംഎൽഎമാർ വിശദീകരിക്കുന്നു.  ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും ചിറയിൻകീഴ് എംഎൽഎയുമായ വി.ശശി  പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. 

Video Top Stories