ഇത് പിഴയോ,കൊള്ളയോ? 2017-2018 സാമ്പത്തിക വർഷം രാജ്യത്തെ സ്വകാര്യ-പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ പിഴ ഇനത്തിൽ ഇടാക്കിയത് 11,500 കോടി രൂപ!!!

ഇത് പിഴയോ,കൊള്ളയോ? 2017-2018 സാമ്പത്തിക വർഷം രാജ്യത്തെ സ്വകാര്യ-പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ പിഴ ഇനത്തിൽ ഇടാക്കിയത് 11,500 കോടി രൂപ!!!

Video Top Stories