മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന പേടിയോടെ ചിലർ....

കണ്ണൂരിലെ ഇരിട്ടിയിലുള്ളവർ മഴ മാറിയിട്ടും തീരാത്ത ദുരിതത്തിലാണ്. മണ്ണിടിച്ചിലാണ് ഇവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം. 

Video Top Stories