2019 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ ഇവയാണ്

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇങ്ങെത്തുമ്പോൾ ആര് നേടും ആര് വീഴും എന്ന ചോദ്യം കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങുകയാണ്. ഈ ലോക് സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

Video Top Stories