ചന്ദ്രനിലേക്ക് രണ്ടാം വട്ടം: മുമ്പേ പോയവരുടെ ചരിത്രം

ചന്ദ്രനിലേക്കെത്താൻ പരസ്പരം മത്സരിച്ച സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അമേരിക്കയും, ആദ്യ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം പരാജയമായിരുന്നെങ്കിലും ശ്രമങ്ങൾ തുടരുക തന്നെ ചെയ്തു. ആ മത്സരത്തിന്റെ ലഘു ചരിത്രം. 

Video Top Stories