ഇന്ത്യയിലെ ബെെക്കുകളുടെ ചരിത്രം മാറ്റിക്കുറിക്കാനായി 150 cc കരുത്തുമായി ഇവര്‍ വരുന്നു


എന്നും കടുത്ത പോരാട്ടം നടക്കുന്ന  സെഗ്മന്റാണ് ബൈക്കുകളിലെ 150 cc വിഭാഗം. ഈ വിഭാഗത്തിലെ പുതിയ പോരാളികളെ അറിയാം

Video Top Stories