പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ പൊലിയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവനുകൾ മാത്രമാണോ?

കേരളത്തിലുണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിൽ ഇല്ലാതായ പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ജീവന് എന്തെങ്കിലും കണക്കുകളുണ്ടോ? പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്കൊപ്പം ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരും.

Video Top Stories