തവിടെണ്ണ: ഗുണമേറെ, പക്ഷേ...

ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമായ എണ്ണകളിലൊന്നാണ് തവിടെണ്ണ. 38% മോണോ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡും 37% പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡും 25% സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡുമാണ് തവിടെണ്ണയിലുള്ളത്. മോണോ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ശരീരത്തിലെ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവയാണ്.

Video Top Stories