മാപ്പിള ലഹള മാപ്പിളമാർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ലെന്ന ചരിത്രം മറക്കരുത്

വാരിയംകുന്നം രാജ്യസ്നേഹിയാണോ അല്ലയോ എന്ന ചോദ്യം കേരളത്തിൽ മുഴങ്ങുകയാണ്. ചരിത്ര സിനിമകളോട് എന്താണ് ശരിക്കും പ്രശ്നം? 
 

Video Top Stories