"ജനപ്രതിനിധിയുടെ റോൾ ഞാൻ നന്നായി ചെയ്യുന്നു" തരൂരിന് പറയാനുള്ളത്

ആസാം പൗരത്വ പ്രശ്നം, കശ്മീർ വിഷയം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇന്ത്യയിലെ ഗൗരവമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷം ഊർജ്ജസ്വലമല്ലെ ശശിതരൂർ എംപി തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു

Video Top Stories