അമ്മയായ ശേഷം എപ്പോള്‍ വ്യായാമം ആരംഭിക്കാം

സാധാരണ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളില്ലെങ്കില്‍ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാല്‍ വ്യായാമം തുടങ്ങാം. സിസേറിയന്‍ കഴിഞ്ഞതാണെങ്കില്‍...