തിന്നിട്ടും തിന്നിട്ടും മതിയാവാത്ത തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾ

തിയറ്ററുകളിൽ നിറഞ്ഞോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾ എന്ന ചിത്രം. ചിത്രത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും നായകനും. 

Video Top Stories