മോദി ഭരണത്തില്‍ സാമ്പത്തിക രംഗത്തുണ്ടായ മാറ്റങ്ങള്‍, തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും നിര്‍ണായക ഘടകം; കടമ്പ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു

മോദി ഭരണത്തില്‍ സാമ്പത്തിക രംഗത്തുണ്ടായ മാറ്റങ്ങള്‍, തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും നിര്‍ണായക ഘടകം; കടമ്പ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു

Video Top Stories