പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൽ പെട്ടുപോയ നേതാക്കൾ ഇവരൊക്കെയാണ്

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ്. അഥവാ ആരെങ്കിലും ലംഘിച്ചാൽ നല്ല പണിയും കിട്ടും. ചട്ടം ലംഘിച്ച് കുടുക്കിലായ നേതാക്കന്മാർ ഇവരാണ്.

Video Top Stories