ആദ്യമായിട്ടാകും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇത്രയും പ്രത്യക്ഷമായി മതവും വിശ്വാസവും ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ; കാണാം കടമ്പ

ആദ്യമായിട്ടാകും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇത്രയും പ്രത്യക്ഷമായി
മതവും വിശ്വാസവും ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ; കാണാം കടമ്പ

Video Top Stories