അറുപത് കഴിഞ്ഞ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എം.പിമാരായ വനിതകൾ 7!!!

വീണ്ടും ഒരു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എത്തി. ഇതുവരെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലോക്സഭയിലെത്തിയത് ഏഴ് വനിതകളാണ്.സത്യം പറഞ്ഞാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെ വേണ്ട.

Video Top Stories