ആരായിരുന്നു ഭഗത്‌സിംഗ്?

ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തില്‍ ഭഗത് സിംഗിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെങ്ങനെ? ഭഗത് സിംഗ് തെരഞ്ഞെടുത്ത സമര രീതി ഏതായിരുന്നു?

Video Top Stories